เกี่ยวกับโรงเรียนไท

 

ท่ามกลางปัญหาอันซับซ้อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ที่โถมกระหน่ำเข้าสู่สังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งปัญหาจากปัจจัยภายในประเทศอันเกิดจากจากความขัดแย้งทางการเมืองและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปราะบางจากสภาพความเหลื่อมล้ำที่สูงเด่นและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ลดลง และปัญหาจากปัจจัยภายนอกประเทศอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี วิกฤตเศรษฐกิจโลก และวิกฤตสิ่งแวดล้อม สังคมไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตภูมิปัญญาเพื่อการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเท่าทันและแสวงหาทางออกที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทย ผ่านการศึกษาเรียนรู้อันเป็นหัวใจของการสร้างปัญญาใหม่ และใช้ปัญญาใหม่ดังกล่าวเป็นเครื่องนำทางสำหรับการปฏิรูปประเทศไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความหมาย มีคุณค่า มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมทางสังคมภายใต้โลกยุคใหม่

การศึกษาในระบบในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพียงลำพังมิอาจมีพลังเพียงพอในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมวงกว้างเพื่อสร้างพลังสำหรับการปฏิรูปประเทศไทยให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น ‘โรงเรียนไท’ จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องชีวิตและโลกของผู้คนในสังคม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับนวัตกรรมด้านการจัดการความรู้และการสื่อสารสาธารณะ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน https://www.exam2pass.com/DEA-64T1.html

เจตนารมณ์โรงเรียนไท

โรงเรียนไท เป็นชุมชนการเรียนรู้เกี่ยวกับ ‘ชีวิต’ ของผู้คน สังคม และโลก ในมิติต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และจิตวิญญาณ (spiritual) โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันของความรู้ด้านต่างๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความรู้ด้านต่างๆ กับสังคมและโลก

โรงเรียนไทมีลักษณะเป็น ‘ตลาดวิชา’ สำหรับ “ดับความกระหายของราษฎรที่แสวงหาความรู้” โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเจตนารมณ์ของคณะราษฎร กล่าวคือ โรงเรียนไทเป็นชุมชนการเรียนwww.slotsups.com medusa iiรู้ที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ส่งเสริมการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนความรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ห้องเรียนสาธารณะ และเว็บไซต์โรงเรียนไท

รูปแบบการเรียนรู้

https://www.exam2pass.com/DES-6321.html
โรงเรียนไทนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ 4 รูปแบบ ได้แก่

(1) ห้องเรียนสาธารณะ

ห้องเรียนสาธารณะ เป็นการบรรยายความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆ ทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ เป็นรายครั้ง โดยทางโรงเรียนไทจะทำการบันทึกเทปกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนสาธารณะเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนไท

(2) การพัฒนาหลักสูตรและการบรรยายเป็นชุดการเรียนรู้

โรงเรียนไทจะพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในชุดการเรียนรู้ต่างๆ และจัดการบรรยายเป็นชุดวิชา (หลายตอนจบ) โดยมีการบันทึกเทปในรูปแบบที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลง เช่น มีขนาดกระชับ ใช้กราฟิกประกอบ และมีรูปแบบการถ่ายทำที่ดึงดูดความสนใจ

(3) การบันทึกเทปกิจกรรมความรู้ที่มีคุณค่า

โรงเรียนไทจะติดตามความเคลื่อนไหวทางปัญญาในสังคมไทย และทำการบันทึกเทปกิจกรรมทางปัญญาที่มีคุณค่าและน่าสนใจมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ รวมถึงขออนุญาตบันทึกเทปการบรรยายในชั้นเรียนของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาที่น่าสนใจในสถาบันการศึกษาต่างๆ

(4) การสัมภาษณ์หรือการเรียนรู้ในระดับพื้นที่

โรงเรียนไทอาจจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสมัครเข้าร่วม หรืออาจมีการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อสัมภาษณ์ผู้รู้ในด้านต่างๆ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ทีมงานโรงเรียนไท

คณะทำงาน

ปกป้อง จันวิทย์  สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์  โตมร ศุขปรีชา  วินัย สัตตะรุจาวงษ์  พรนภา อนะหันลิไพบูลย์  ทีปกร วุฒิพิทยามงคล  สมคิด พุทธศรี  ภัทชา ด้วงกลัด  กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์  ปัญญารัชต์ ลือวานิช

ผู้ประสานงานหลัก: กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์

ที่ปรึกษา

พระไพศาล วิศาโล  ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ  ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์  นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  บรรยง พงษ์พานิช  รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ  ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  บุญลาภ ภูสุวรรณ  ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา  สฤณี อาชวานันทกุล

ติดต่อเรา

โครงการโรงเรียนไท
บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด
15 อาคารรัจนาการ ชั้น 5 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร: กฤดิกร 086-523-3318
อีเมล: info@libertyschool.in.th
YouTube Channel: LibertySchool