เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 “เรียนรู้ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปประเทศ”

วันที่: February 11, 2014 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา: เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป - Reform Now Network

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 -13.00 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปของไทย สู่การเดินหน้าปฏิรูป

เรียนรู้ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปประเทศ กรณีปฏิรูปการเมืองและรัฐธรรมนูญ 2540 โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

เรียนรู้ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปประเทศ กรณีคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป โดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

เรียนรู้ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปประเทศ กรณีคณะกรรมการปฏิรูป โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

เปิดตัวแนวคิด RNN Open Platform เชื่อมโยง – แบ่งปัน – เปลี่ยนแปลง Connect – Share – Change โดยปรเมศวร์ มินศิริ

เรียนรู้ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปประเทศ กรณีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดย คุณสุรพงษ์ พรมเท้า

ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปปัญหาความเหลื่อมล้ำ : กรณีปัญหาที่ดิน-ป่า โดย คุณประยงค์ ดอกลำไย

ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปการเมือง : กรณีการเสนอกฎหมายของภาคประชาชน โดย คุณไพโรจน์ พลเพชร

ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปการต่อต้านคอรัปชั่น โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล

ร.ศ.วุฒิสาร ตันไชย เรียนรู้ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปประเทศ กรณีปฏิรูปการเมืองและรัฐธรรมนูญ ปี 2540