เสวนาทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 2 “ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และระบบสวัสดิการสังคม”

วันที่: February 17, 2014 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา: TDRI tv

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

ชวนคิด-ชวนคุย โดย:
1. ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ
2. ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง
3. ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านหลักประกันทางสังคม
4. ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ร่วมคิด-ร่วมคุย โดย:
1. ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

เอกสารประกอบ

เสวนา “ทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 2 “ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และระบบสวัสดิการสังคม” ตอน1/2

เสวนา “ทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 2 “ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และระบบสวัสดิการสังคม” ตอน2/2