เสวนาทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 1 “การคอร์รัปชั่น และการผูกขาดทางเศรษฐกิจ”

วันที่: February 11, 2014 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา: TDRI tv

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

ชวนคิด-ชวนคุย โดย:
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ร่วมคิด-ร่วมคุย โดย:
ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร
คุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

เสวนา “ทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 1 ตอน1/2

เสวนา “ทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 1 ตอน 2/2