ห้องเรียนสาธารณะ

ห้องเรียนสาธารณะ เป็นการบรรยายความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆ ทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ โดยทางโรงเรียนไทจะทำการบันทึกเทปกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนสาธารณะเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนไท https://www.passitdump.com/70-735.html