กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์

วันที่: December 17, 2016 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา:

Krittinee for biography

รศ.ดร. กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนอานันทมหิดลไปศึกษาต่อจนจบปริญญาเอกด้านการตลาดจาก Kellogg School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการนำกลยุทธ์การตลาดไปประยุกต์ใช้กับประเด็นทางสังคม นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ เช่น ธนาคารกสิกรไทย เครือปูนซิเมนต์ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

วิชาที่สอน

ชุดความรู้ปฏิรูปประเทศไทย ตอน การตลาดเพื่อสังคม: 6 ขั้นตอนสู่สังคมที่ดีกว่า