การสร้างวินัยทางการคลังกับการจัดการนโยบายประชานิยม – สมชัย จิตสุชน

วันที่: September 29, 2014 หมวดหมู่: ป้ายคำ: , , , ,
แหล่งที่มา:

การบรรยายเรื่อง การสร้างวินัยทางการคลังกับการจัดการนโยบายประชานิยม โดย สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยาย:

1. Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง การสร้างวินัยทางการคลังกับการจัดการนโยบายประชานิยม

2. มาตราการการคลังเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม: การวิเคราะห์ภาระภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม และการขยายฐานภาษี