การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของไทย – สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

วันที่: November 19, 2014 หมวดหมู่: ป้ายคำ: , ,
แหล่งที่มา:

การบรรยายเรื่อง การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของไทย โดย สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยาย:

1. Power point ประกอบการบรรยาย