กสทช. กับการปฏิรูปสื่อและโทรคมนาคมไทย – วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

วันที่: October 9, 2014 หมวดหมู่: ป้ายคำ: , , ,
แหล่งที่มา:

การบรรยายเรื่อง กสทช. กับการปฏิรูปสื่อและโทรคมนาคมไทย โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยาย:

1. 2 ปี กับธรรมภิบาล กสทช.

2. การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานกํากับดูแล: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศ

3. กสทช. กับบทบาท “ผู้จัดฮั้ว” ประมูลคลื่น 3G

4. อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทีวีดิจิตอลไทย

5. การจัดสรรคลื่นความถี่โทรคมนาคมของไทยควรใช้วิธีการประมูลเท่านั้น