การปฏิรูประบบภาษีของไทย – กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

วันที่: November 13, 2014 หมวดหมู่: ป้ายคำ: , ,
แหล่งที่มา:

การบรรยายเรื่อง การปฏิรูประบบภาษีของไทย โดย กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยาย:

1. Power point แผนการปฏิรูปภาษี