Tag: ธุรกิจกับสังคมไทย

อ.เดือนเด่น

การปฏิรูประบบพลังงานไทย – เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

October 7, 2014

การบรรยายเรื่อง การปฏิรูประบบพลังงานไทย โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

การปฎิรูปตลาดทุน

การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำ – สฤณี อาชวานันทกุล

September 18, 2014

การบรรยายเรื่อง การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำ โดย สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสาละ จำกัด

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน-03

สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน – สฤณี อาชวานันทกุล

September 18, 2014

การบรรยายเรื่อง สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน โดย สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสาละ จำกัด

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557