เปิด “เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์”

April 11, 2014

ตีแผ่ 35 คดีทุจริตสุดอื้อฉาวระดับชาติ เปิดโปงร่องรอยความเสียหายอันเป็นผลพวงจากการโกงกินและการแสวงหาผลประโยชน์สารพัดรูปแบบ ตั้งแต่โครงการน้อยใหญ่ไปจนถึงอภิมหากาพย์ระดับเมกะโปรเจ็คท์ เรียงร้อยเนื้อหามาเป็นเมนูร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง ‘อินโฟกราฟิค’ รสจัดจ้าน สวยงาม เข้าใจง่าย

เสวนาทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 3 “การสร้างวินัยทางการเงินและการคลัง”

February 24, 2014

ชวนคิด-ชวนคุย โดย: ดร.อัมมาร สยามวาลา ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และดร.สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ร่วมคิด-ร่วมคุย โดย: ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย”

February 22, 2014

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 -16.00 ณ ตึกวชิรานุสรณ์ เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย” แนวทางการแก้ปัญหาชาวนาในระยะสั้นเพื่อให้ชาวนาที่ไม่ได้รับเงินจำนำข้าวสามารถยังชีพ และมีเงินทุนเพื่อทำการผลิตในฤดูกาลที่จะมาถึง คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ อดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คุณประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คุณสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น คุณสำออย วงศ์เณร ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณ ทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดอ่างทอง คุณธวัชชัย ยงกิตติกุล นักวิชาการอิสระ คุณดาลิน สิริสุวรรณกิจ ผู้ร่วมเวทีภาคประชาชน

เสวนา ‘2 กุมภา เดินหน้าเลือกตั้ง ร่วมเป็นเจ้าของการปฏิรูป’ โดย สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย

February 20, 2014

งานเสวนา ‘2 กุมภา เดินหน้าเลือกตั้ง ร่วมเป็นเจ้าของการปฏิรูป’ จัดโดย สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย
กลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไต ได้จัดงานเสวนา ‘2 กุมภา เดินหน้าเลือกตั้ง ร่วมเป็นเจ้าของการปฏิรูป’ ณ ห้องประชุมสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 19 มกราคม 2557

เสวนาทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 2 “ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และระบบสวัสดิการสังคม”

February 17, 2014

ชวนคิด-ชวนคุย โดย: ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านหลักประกันทางสังคม และดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ร่วมคิด-ร่วมคุย โดย: ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 “เรียนรู้ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปประเทศ”

February 11, 2014

เรียนรู้ ถอดบทเรียน “กระบวนการปฏิรูปประเทศ : เพื่อการเดินหน้าปฏิรูปอย่างก้าวหน้า
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 -13.00 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล

เสวนาทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 1 “การคอร์รัปชั่น และการผูกขาดทางเศรษฐกิจ”

February 11, 2014

ชวนคิด-ชวนคุย โดย: ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ร่วมคิด-ร่วมคุย โดย: ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร และคุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย