120314 Menu Corruption_CV

เปิด “เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์”

April 11, 2014

ตีแผ่ 35 คดีทุจริตสุดอื้อฉาวระดับชาติ เปิดโปงร่องรอยความเสียหายอันเป็นผลพวงจากการโกงกินและการแสวงหาผลประโยชน์สารพัดรูปแบบ ตั้งแต่โครงการน้อยใหญ่ไปจนถึงอภิมหากาพย์ระดับเมกะโปรเจ็คท์ เรียงร้อยเนื้อหามาเป็นเมนูร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง ‘อินโฟกราฟิค’ รสจัดจ้าน สวยงาม เข้าใจง่าย

tdri forum 3

เสวนาทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 3 “การสร้างวินัยทางการเงินและการคลัง”

February 24, 2014

ชวนคิด-ชวนคุย โดย: ดร.อัมมาร สยามวาลา ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และดร.สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ร่วมคิด-ร่วมคุย โดย: ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

reform-2

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย”

February 22, 2014

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 -16.00 ณ ตึกวชิรานุสรณ์ เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย” แนวทางการแก้ปัญหาชาวนาในระยะสั้นเพื่อให้ชาวนาที่ไม่ได้รับเงินจำนำข้าวสามารถยังชีพ และมีเงินทุนเพื่อทำการผลิตในฤดูกาลที่จะมาถึง คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ อดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คุณประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คุณสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น คุณสำออย วงศ์เณร ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณ ทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดอ่างทอง คุณธวัชชัย ยงกิตติกุล นักวิชาการอิสระ คุณดาลิน สิริสุวรรณกิจ ผู้ร่วมเวทีภาคประชาชน

135252_668114919899911_1012647337_o

เสวนา ‘2 กุมภา เดินหน้าเลือกตั้ง ร่วมเป็นเจ้าของการปฏิรูป’ โดย สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย

February 20, 2014

งานเสวนา ‘2 กุมภา เดินหน้าเลือกตั้ง ร่วมเป็นเจ้าของการปฏิรูป’ จัดโดย สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย
กลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไต ได้จัดงานเสวนา ‘2 กุมภา เดินหน้าเลือกตั้ง ร่วมเป็นเจ้าของการปฏิรูป’ ณ ห้องประชุมสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 19 มกราคม 2557

tdri forum 2

เสวนาทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 2 “ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และระบบสวัสดิการสังคม”

February 17, 2014

ชวนคิด-ชวนคุย โดย: ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านหลักประกันทางสังคม และดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ร่วมคิด-ร่วมคุย โดย: ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

reform-somsak

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 “เรียนรู้ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปประเทศ”

February 11, 2014

เรียนรู้ ถอดบทเรียน “กระบวนการปฏิรูปประเทศ : เพื่อการเดินหน้าปฏิรูปอย่างก้าวหน้า
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 -13.00 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล

tdri forum 1

เสวนาทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 1 “การคอร์รัปชั่น และการผูกขาดทางเศรษฐกิจ”

February 11, 2014

ชวนคิด-ชวนคุย โดย: ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ร่วมคิด-ร่วมคุย โดย: ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร และคุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย