ชุดความรู้ประวัติศาสตร์สากล

February 4, 2015

ประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงบทบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต หากแต่ยังเต็มไปด้วยบทเรียนให้เรียนรู้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งบทเรียนทางประวัติศาสตร์ของสังคมหนึ่งๆ ก็ไม่เพียงพอต่อการหลีกเลี่ยงหรือก้าวข้ามความขัดแย้งทีกำลังเผชิญอยู่ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสังคมอื่นจึงเปรียบเสมือนเป็นทางลัดในการเข้าถึงและได้มาซึ่งภูมิปัญญาโดยไม่ต้องนำเลือดเนื้อและชีวิตของผู้คนในสังคมตนเองเข้าแลก นอกจากนี้ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสังคมที่มีวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ที่แตกต่าง ยังเป็นเสมือนแว่นตาอีกอันให้เราสามารถมองสังคมตัวเองได้อย่างรอบด้านและเป็นกลางมากขึ้น ชุดความรู้ “ประวัติศาสตร์สากล” พยายามนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ในประวัติศาสตร์โลก นำเสนอบทเรียนที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย รวมถึงสกัดเอาภูมิปัญญาจากทั่วโลกมาสร้างความพร้อมสำหรับการเดินสู่อนาคตของสังคมไทยเอง ดังคำกล่าวของ ธีโอดอร์ รูสเวลท์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ว่า “ยิ่งคุณรู้เรื่องราวในอดีตมากเท่าไหร่ คุณก็จะพร้อมสำหรับอนาคตมากขึ้นเท่านั้น”

ชุดความรู้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ

November 19, 2014

การออกแบบอยู่คู่กับสังคมมนุษย์เสมอมา และไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ วัตถุแทบทุกชิ้นที่อยู่รายล้อมชีวิตมนุษย์ทุกวันนี้ล้วนผ่านการออกแบบมาแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างไรก็ดี การออกแบบไม่เพียงแต่ส่งผลต่อมิติความสวยงามและการใช้งานของสิ่งเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อวิธีคิดและปฏิสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อโลกรอบตัวด้วย ชุดความรู้ “ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ” มุ่งให้ผู้ชมได้มองเห็นและเข้าใจบทบาทของการออกแบบและศิลปะที่อยู่รอบตัว มองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังงานออกแบบต่างๆ รวมถึงพยายามกระตุ้นให้ผู้ชมดึงความคิดสร้างสรรค์มาใช้ประยุกต์ในงานและชีวิตของตัวเอง

ชุดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

July 29, 2014

วิทยาศาสตร์เป็นแกนกลางของความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เสมอมา มนุษย์หลุดพ้นจากยุคแห่งอวิชชามาได้ก็ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถเจริญก้าวหน้าในทางวัตถุได้เพราะเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่แม้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จะอยู่รอบตัวและผนึกรวมอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์ กระนั้น คาร์ล เซแกน (Carl Sagan) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันคนสำคัญแห่งศตวรรษที่ 20 ก็ได้เคยกล่าวไว้ว่า “เราอาศัยอยู่ในสังคมที่พึ่งพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก แต่ผู้คนในสังคมกลับแทบไม่รู้จักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลย“ ชุดความรู้ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” พยายามจะตอบโจทย์ความท้าทายนี้ ด้วยการเปิดโลกองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทั่วโลก และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่พึ่งพิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและเข้าใจ

ชุดความรู้ปฏิรูปประเทศไทย

February 20, 2014

ท่ามกลางปัญหาอันซับซ้อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ที่โถมกระหน่ำเข้าสู่สังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งปัญหาจากปัจจัยภายในประเทศอันเกิดจากจากความขัดแย้งทางการเมืองและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปราะบางจากสภาพความเหลื่อมล้ำที่สูงเด่นและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ลดลง และปัญหาจากปัจจัยภายนอกประเทศอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี วิกฤตเศรษฐกิจโลก และวิกฤตสิ่งแวดล้อม ชุดความรู้ปฏิรูปประเทศไทยเป็นความพยายามหนึ่งในการผลิตภูมิปัญญาเพื่อการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเท่าทันและแสวงหาทางออกที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทย ผ่านการศึกษาเรียนรู้อันเป็นหัวใจของการสร้างปัญญาใหม่ และใช้ปัญญาใหม่ดังกล่าวเป็นเครื่องนำทางสำหรับการปฏิรูปประเทศไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความหมาย มีคุณค่า มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมทางสังคมภายใต้โลกยุคใหม่

ชุดความรู้ประชาธิปไตยและการเมืองไทย

February 19, 2014

นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475  ประชาธิปไตยที่แท้ยังไม่เคยลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงถาวรในสังคมการเมืองไทย  ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยผ่านการรัฐประหารไปแล้วถึง 18 ครั้ง มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน และมากเป็นอันดับ 4 ของโลก  นอกเหนือไปจากปัญหารูปธรรมดังกล่าวนี้แล้ว วัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทยก็เป็นปัจจัยที่ควรถูกตั้งคำถามเช่นเดียวกัน ทั้งปัญหาการไม่ยอมรับการตัดสินใจของเสียงข้างมาก การไม่เห็นความสำคัญและเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย รวมไปถึงการนิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาทางการเมือง  ชุดความรู้ “ประชาธิปไตยและการเมืองไทย” พยายามสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเมืองไทย เพื่อให้สังคมการเมืองไทยมีอาวุธทางปัญญาในการทำความเข้าใจ เห็นคุณค่า ละอวิชชา และร่วมสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้เติบโตและงดงามยิ่งขึ้นไป