การปฏิรูประบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทย – สุเมธ องกิตติกุล

November 26, 2014

การบรรยายเรื่อง การปฏิรูประบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทย โดย สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของไทย – สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

November 19, 2014

การบรรยายเรื่อง การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของไทย โดย สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

การปฏิรูประบบภาษีของไทย – กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

November 13, 2014

การบรรยายเรื่อง การปฏิรูประบบภาษีของไทย โดย กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ข้อเสนอว่าด้วยการปรับโครงสร้างอำนาจ – เดชรัต สุขกำเนิด

November 5, 2014

การบรรยายเรื่อง ข้อเสนอว่าด้วยการปรับโครงสร้างอำนาจ โดย เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

การปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค – สารี อ๋องสมหวัง

October 31, 2014

การบรรยายเรื่อง การปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค โดย สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

การปฏิรูปประชาธิปไตยไทย – ประจักษ์ ก้องกีรติ

October 22, 2014

การบรรยายเรื่อง การปฏิรูปประชาธิปไตยไทย โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ธุรกิจไทยและรัฐไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อระบบนิเวศน์ – สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

October 22, 2014

การบรรยายเรื่อง ธุรกิจไทยและรัฐไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อระบบนิเวศน์ โดย สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กสทช. กับการปฏิรูปสื่อและโทรคมนาคมไทย – วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

October 9, 2014

การบรรยายเรื่อง กสทช. กับการปฏิรูปสื่อและโทรคมนาคมไทย โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

การปฏิรูประบบพลังงานไทย – เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

October 7, 2014

การบรรยายเรื่อง การปฏิรูประบบพลังงานไทย โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

การสร้างวินัยทางการคลังกับการจัดการนโยบายประชานิยม – สมชัย จิตสุชน

September 29, 2014

การบรรยายเรื่อง การสร้างวินัยทางการคลังกับการจัดการนโยบายประชานิยม โดย สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557